Uw winkelwagen
bevat
0 artikelen
totaal
€ 0.00


NexTorch Olight
LED Lenser Campingaz
Mag-lite Buck
Easy Camp Leatherman
Highlander Coleman
Gelert Outwell
Petzl Vango
Princeton Tec Eurotrail
Active Leisure Yellowstone

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1: Algemeen


1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Outdoor en Sport, gevestigd in Hoorn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37138270.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van boven genoemde firma.


Artikel 2: Bestellen en tot stand komen van overeenkomst


2.1 Bestellingen kunnen via www.outdoorensport.nl of via info@outdoorensport.nl of telefonisch via 0623331667 worden gedaan. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.


2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.


2.3 Outdoor en Sport behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Outdoor en Sport het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.


2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Outdoor en Sport aangifte doen bij de politie.


2.5 De overeenkomst komt tot stand als Outdoor en Sport de bestelling heeft geaccepteerd.


2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Outdoor en Sport geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.


Artikel 3: Prijzen


3.1 Prijzen zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag.


3.2 Outdoor en Sport kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.


Artikel 4: Levering


4.1 Levering van bestellingen die op werkdagen geplaatst zijn, worden normaal gesproken binnen 3 werkdagen geleverd. De levertijd geldt als indicatie en niet als vaste termijn.


4.2 Outdoor en Sport is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Outdoor en Sport het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.


4.3 Outdoor en Sport heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.


4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Outdoor en Sport de koper hiervan op de hoogte stellen.


4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.


4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Outdoor en Sport gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.


Artikel 5: Transport en risico


5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Outdoor en Sport is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreffende transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.


5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.


5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee 2 werkdagen na ontvangst contact op te nemen met 0623331667 of per email. Na deze termijn kunnen geen manco's meer worden aangemeld.


5.4 Alle zendingen worden door Outdoor en Sport verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Outdoor en Sport gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.


Artikel 6: Betaling


6.1 De betalingsmogelijkheden zijn: Betaling via iDeal, of vooruitbetaling.


6.2 Betaling anders overeengekomen is mogelijk inclusief de verzendkosten, Outdoor en Sport kan voor betaling aanvullende voorwaarden stellen.


6.3 Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Outdoor en Sport.


6.4 Outdoor en Sport behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.


6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Outdoor en Sport is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Outdoor en Sport gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.


6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen, bonussen of eventuele prijsafspraken.


6.7 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Outdoor en Sport gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud


7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Outdoor en Sport totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de al afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


Artikel 8: Garantie


8.1 Per product wordt de garantie bepaald door Outdoor en Sport. De garantietermijn zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel dient in de regel als de garantie voorwaarden. Outdoor en Sport volgt deze voorwaarden maar is dit niet verplicht en kan van deze voorwaarden afwijken.


8.2 De koper kan geen beroep doen op garantie in geval van: a. Er sprake is van normale slijtage. b. Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. c. Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht. d. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid. e. De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.


8.3 De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Outdoor en Sport voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van de koper. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
a. De retourzending moet duidelijk voorzien zijn van de naam van afzender.
b. Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het kenbaar maken opgestuurd te worden.
c. Het garantie artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
d. In de garantiezending dienen een omschrijving van de klacht, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Outdoor en Sport, zijn voor risico van de koper.


8.4 Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.


8.5 Outdoor en Sport is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Outdoor en Sport.


Artikel 9: Retournering


9.1 De koper heeft gedurende vijf werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient voor retournering dit kenbaar te maken aan Outdoor en Sport, telefonisch of per email.


9.2 Na dit kenbaar maken dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.


9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via Outdoor en Sport. Of artikelen die speciaal zijn besteld voor de klant en normaal niet in het assortiment zitten.


9.4 Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.


9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Outdoor en Sport worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.


Artikel 10: Productinformatie


10.1 Outdoor en Sport besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Outdoor en Sport is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.


10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.


Artikel 11: Privacy


11.1 Outdoor en Sport hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Outdoor en Sport gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.


11.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Outdoor en Sport niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.


11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.


Artikel 12: Geschillen


12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 60 dagen mogelijk blijkt, kan de koper zich richten tot een geschillencommissie. Het advies van deze geschillencommissie(s) is voor Outdoor en Sport niet bindend.


12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

Nieuw in assortiment

Aos Light C8 oplaadbaar 6000lumen 2000 anci
€ 47.95